Materiały

Ważne materiały źródłowe:

1. Zasady wychowania religijnego w ZHR
https://www.zhr.pl/wp-content/uploads/2018/03/zasady_wychowania_religijnego_ZHR.pdf
2. Regulamin Harcerskich Kręgów Kleryckich i współpracy ZHR z Seminariami Duchownymi
https://www.zhr.pl/wp-content/uploads/2019/12/Regulamin-Rady-Duszpasterskiej-11.12.2019.pdf


Bibliografia - ciekawe pozycje:

 • Aaronson Elitot, Człowiek - istota społeczna, Warszawa 2003.
 • Baden-Powell Robert, Skauting dla chłopców, Londyn 1938.
 • Baden-Powell R., Wędrówka do sukcesu, Warszawa 2007.
 • Baden-Powell R., Wskazówki dla skautmistrzów, Londyn 1930.
 • Bagiński Henryk, Geneza Polskiego skautingu, Warszawa 2008.
 • Baran Adam F., Harcerska Alternatywa. ZHR w latach 1989-1990, Warszawa 2000.
 • Baran A. F., Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980-1990). Niepokorni i niezależni, Warszawa 2007.
 • Bernacka Danuta, Od słowa do działania. Przegląd współczesnych metod kształcenia, Warszawa 2001.
 • Berne Eric, W co grają ludzie. Psychologia i wychowanie stosunków międzyludzkich, Warszawa 2022.
 • Błażejewski Wacław, Z dziejów harcerstwa polskiego (1910-1939), Warszawa 1985.
 • Bouchet Henrie, Skauting i indywidualność, Lwów-Warszawa 1938.
 • Brown Rupert, Procesy grupowe, Gdańsk 2006.
 • Ciura Grzegorz, Pełnić służbę Bogu i Polsce. Harcerstwo Polskie ("Hufce Polskie") 1939-1945, Warszawa 1998.
 • Chudzicki Kazimierz, Modlitewnik Harcerski, Warszawa 2007.
 • Czopowicz Stanisław, Bogu, Polsce, bliźnim. Obraz Harcerstwa Rzeczypospolitej Niepodległej, Warszawa 2004.
 • Czopowicz S., KIHAM - zarys wydarzeń, wybór dokumentów i relacji, Warszawa 1998.
 • Czopowicz S., Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980, Warszawa 2010.
 • Frelichowski Stefan, Pamiętniki, Toruń 2013.
 • Gajdziński Marek, Harcerski System Wychowania, Warszawa 2023.
 • Glass Andrzej, Podstawy duchowości instruktorskiej, Warszawa 1998.
 • Główna Kwatera Harcerzy, Sprawności Harcerzy, Warszawa 2020.
 • Grodecka Ewa, O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu, Warszawa 1997.
 • Jan Paweł II, Adhortacja Ecclesia in Europa, Warszawa 2003.
 • Jan Paweł II, Dialogi z młodzieżą: przemówienia, rozważania, homilie 1979-2004, Gdańsk 2005.
 • Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, Warszwa 2001.
 • Jan Paweł II, List do wychowawców, katechetów i rodziców, Warszawa 2006.
 • Jurewicz Radosław, Harcerze w parafii, Warszawa 2017.
 • Kamecki Marek, Stosowanie metody harcerskiej w drużynie harcerzy, Warszawa 2020.
 • Kamiński Aleksander, Nauczanie i wychowanie metodą harcerską, Warszawa 2001.
 • Karpowicz Jerzy i in., Czuwajcie Mt 24,42, Warszawa 2020.
 • Kodura Marta, Tęcza znak przymierza, Warszawa 2020.
 • Małkowski Andrzej, Jak skauci pracują, Kraków 1914.
 • Marcinkowska Agnieszka, Duszpasterstwo w Związku Harcerstwa Polskiego w latach 1918-1997, Olsztyn 2000.
 • Nowaczyk Wacław, Uderzmy w głąb! Wskazówki metodyczno-programowe harcerskiej służby Bogu, Warszawa 1998.
 • Parzyński Jerzy, Ruch Harcerski Rzeczypospolitej 1983-1989, Kraków 1991.
 • Pojawa Bożena, Wychowanie religijne w drużynie harcerskiej, Warszawa 1999.
 • Sternicki Marek, System tęczy - zuchowe formy pracy, Warszawa 1998.
 • Strzembosz Tomasz, Refleksje o harcerstwie i wychowaniu, Poznań 2006.
 • Strzembosz T., Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza, Warszawa 1981.
 • Świądek Marcin, Skauting w seminarium – walory wychowawcze, Warszawa 2001.
 • Śliwerski Bogusław, Pedagogia harcerskiego wychowania, Warszawa 2016.
 • Wiatr Kazimierz, Jaki ZHR w XXI wieku - marzenia i rzeczywistość, Warszawa, 2003.
 • Wiatr K., Moja wizja harcerstwa w ZHR, Warszawa 2004.
 • Wiatr K., Rola kapelana harcerskiego, Kraków, 1989
 • Wiatr K., Semper Fidelis ZHR, Warszawa 1998
 • Wiatr K., Wychowanie młodzieży w harcerstwie w świetle zadań Polityki Prorodzinnej Państwa, Warszawa 2000.
 • Wiśniewski Adam, Korzenie harcerstwa polskiego, Warszawa 1998.
 • Woroniecki Jacek OP, Katolicka etyka wychowawcza, Lublin 1986.
 • Zadura Robert, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), Toruń 2009.
 • Zbigniew Marek SJ, Podstawy wychowania moralnego, Kraków 2005.
 • Zimbardo Philip G., Johnson Robert L., McCann Vivian, Psychologia i wychowanie. Kluczowe koncepcje, Warszawa 2017.
 • Zawada Jan, Czuj duch!, Warszawa 1998.
 • Znaniecki Florian, Socjologia wychowania, Warszawa 2017.